Trí Tuệ Việt Nam
  • 260.000 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 4
    Lượt ủng hộ
  • 293
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 03/12/2023 13:45
Số dư tài khoản
1.366.240.000 VND
Thu trong tuần
+200.299.340 VND
Chi trong tuần
-95.609.098 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
03/12/202320 giao dịch
NGUYEN THI HAO - OCB
gopgaoxaytruong hao 0913813xxx Ma giao dich Trace801974 Trace 801974 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
13:39
OCBNGUYEN THI HAOgopgaoxaytruong hao 0913813xxx Ma giao dich Trace801974 Trace 801974 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
13:39
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4756575796.076436.QUACH THI KIEN chuyen tien.CT tu 0181001xxx281 QUACH THI KIEN toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP ae076436 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:38
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4756575796.076436.QUACH THI KIEN chuyen tien.CT tu 0181001xxx281 QUACH THI KIEN toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP ae076436 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
12:38
+300.000
HO THI LINH PHUONG VIETNAM - TCB
HO THI LINH PHUONG chuyen tien FT23338188412145 Ma giao dich Trace223383 Trace 223383 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:34
TCBHO THI LINH PHUONG VIETNAMHO THI LINH PHUONG chuyen tien FT23338188412145 Ma giao dich Trace223383 Trace 223383 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
12:34
+100.000
NGUYEN VAN BON . - ACB
ANH CHI EM GI DINH BINH DUONG GOP GAO CONG CHU LEN NON 031223 12 32 55 209293 Ma giao dich Trace209293 Trace 209293 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:32
ACBNGUYEN VAN BON .ANH CHI EM GI DINH BINH DUONG GOP GAO CONG CHU LEN NON 031223 12 32 55 209293 Ma giao dich Trace209293 Trace 209293 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+5.000.000
12:32
+5.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4756545654.054957.UH2E158YFQJ8A8.CT tu 0401000xxx211 HOANG VAN DAT toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP vo054957 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:32
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4756545654.054957.UH2E158YFQJ8A8.CT tu 0401000xxx211 HOANG VAN DAT toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP vo054957 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+200.000
12:32
+200.000
TRAN DINH NGHIA . - ACB
GOP GAO XAY TRUONG 031223 12 31 54 208572 Ma giao dich Trace208572 Trace 208572 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:31
ACBTRAN DINH NGHIA .GOP GAO XAY TRUONG 031223 12 31 54 208572 Ma giao dich Trace208572 Trace 208572 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+50.000
12:31
+50.000
NGUYEN HAI NAM VIETNAM - TCB
GopGaoXayTruong NguyenHaiNam 0984888xxx FT23338737473864 Ma giao dich Trace212627 Trace 212627 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:30
TCBNGUYEN HAI NAM VIETNAMGopGaoXayTruong NguyenHaiNam 0984888xxx FT23338737473864 Ma giao dich Trace212627 Trace 212627 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
12:30
+100.000
PHAM THI NGOC LAN 412 NTMK
GOPGAOXAYTRUONG PHAM THI NGOC LAN 0934801xxx Ma giao dich Trace558571 Trace 558571 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:30
PHAM THI NGOC LAN 412 NTMKGOPGAOXAYTRUONG PHAM THI NGOC LAN 0934801xxx Ma giao dich Trace558571 Trace 558571 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
12:30
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4756518786.045197.GopGaoXayTruong Le Dinh Chinh 0962140xxx.CT tu 0181003xxx339 LE DINH CHINH toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:29
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4756518786.045197.GopGaoXayTruong Le Dinh Chinh 0962140xxx.CT tu 0181003xxx339 LE DINH CHINH toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
12:29
+100.000
LE HOAI BAO TRAM VIETNAM - TCB
Gopgaoxaytruong tram 0382463xxx FT23338427660605 Ma giao dich Trace209330 Trace 209330 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:29
TCBLE HOAI BAO TRAM VIETNAMGopgaoxaytruong tram 0382463xxx FT23338427660605 Ma giao dich Trace209330 Trace 209330 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
12:29
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4756516061.041411.GOP GAO XAY TRUONG-VI-0983749xxx.CT tu 0251002xxx450 TRUONG THI VI toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP oi04141 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:28
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4756516061.041411.GOP GAO XAY TRUONG-VI-0983749xxx.CT tu 0251002xxx450 TRUONG THI VI toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP oi04141 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+200.000
12:28
+200.000
NGUYEN MINH DUY . - ACB
GOPGAOXAYTRUONG LOAN 0969851xxx 031223 12 28 24 206147 Ma giao dich Trace206147 Trace 206147 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:28
ACBNGUYEN MINH DUY .GOPGAOXAYTRUONG LOAN 0969851xxx 031223 12 28 24 206147 Ma giao dich Trace206147 Trace 206147 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
12:28
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4756512019.041184.Gopgaoxaytruong- nguyen van tam0986458xxx.CT tu 1017866949 NGUYEN VAN TAM toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:28
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4756512019.041184.Gopgaoxaytruong- nguyen van tam0986458xxx.CT tu 1017866949 NGUYEN VAN TAM toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+30.000.000
12:28
+30.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4756511633.040741.gopgaoxaytruong.CT tu 0171008xxx999 NGUYEN LIEN HUONG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP xj040741 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:28
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4756511633.040741.gopgaoxaytruong.CT tu 0171008xxx999 NGUYEN LIEN HUONG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP xj040741 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
12:28
+300.000
HO THI THAO LY . - ACB
GOPGAOXAYTRUONG 031223 12 28 06 205943 Ma giao dich Trace205943 Trace 205943 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:28
ACBHO THI THAO LY .GOPGAOXAYTRUONG 031223 12 28 06 205943 Ma giao dich Trace205943 Trace 205943 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+200.000
12:28
+200.000
DAO THI LAN ANH . - ACB
GOPGOPGAOXAYTRUONG 0934613xxx LAN ANH 031223 12 28 09 205972 Ma giao dich Trace205972 Trace 205972 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:28
ACBDAO THI LAN ANH .GOPGOPGAOXAYTRUONG 0934613xxx LAN ANH 031223 12 28 09 205972 Ma giao dich Trace205972 Trace 205972 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
12:28
+100.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT gopgaixaytruong sanh Ma giao dich Trace899625 Trace 899625 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:28
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT gopgaixaytruong sanh Ma giao dich Trace899625 Trace 899625 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
12:28
+300.000
PHAM THI CAM LE - OCB
GOPGAOXAYTRUONG LE 0912747xxx Ma giao dich Trace783556 Trace 78355 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:27
OCBPHAM THI CAM LEGOPGAOXAYTRUONG LE 0912747xxx Ma giao dich Trace783556 Trace 78355 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
12:27
+300.000
HOANG THI HUONG TRIEU LOC
gop gao vung cao Ma giao dich Trace678275 Trace 678275 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:27
HOANG THI HUONG TRIEU LOCgop gao vung cao Ma giao dich Trace678275 Trace 678275 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
12:27
+100.000
NGUYEN VAN NHAT . - ACB
GOPGAOXAYTRUONG NHAT 0917424xxx 031223 12 27 29 205424 Ma giao dich Trace205424 Trace 205424 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
03/12/2023
12:27
ACBNGUYEN VAN NHAT .GOPGAOXAYTRUONG NHAT 0917424xxx 031223 12 27 29 205424 Ma giao dich Trace205424 Trace 205424 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+1.000.000
12:27
+1.000.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
0
Chuyển khoản đến số tài khoản 5613 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Trí Tuệ Việt Nam điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas