BinhSonNet BSN
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 26
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 02/03/2024 00:15
Số dư tài khoản
93.458.019 VND
Thu trong tuần
+100.129.665 VND
Chi trong tuần
-62.585.200 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
14 giao dịch thu, 6 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
02/03/20249 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410880715.091634.Hoan tam ung chuong trinh chinh ngay 04/02/2024 16:31.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG T NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
02/03/2024
00:07
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410880715.091634.Hoan tam ung chuong trinh chinh ngay 04/02/2024 16:31.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG T NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+20.000.000
00:07
+20.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410880149.090812.Hoan tam ung moc khoa ngay 16/01/2024 21:17:00.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH t NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
02/03/2024
00:07
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410880149.090812.Hoan tam ung moc khoa ngay 16/01/2024 21:17:00.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH t NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+2.150.000
00:07
+2.150.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410879383.089761.Hoan tam ung dem nhac 28/01/2024 12:00:00.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
02/03/2024
00:06
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410879383.089761.Hoan tam ung dem nhac 28/01/2024 12:00:00.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH tai MB NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+7.500.000
00:06
+7.500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410888788.088549.Hoan tam ung ngay 14/12/2023 12:59:00.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
02/03/2024
00:05
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410888788.088549.Hoan tam ung ngay 14/12/2023 12:59:00.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+10.000.000
00:05
+10.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410877258.086971.Gay quyAo dong phucTong thu: (02) ao khoac.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
02/03/2024
00:03
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410877258.086971.Gay quyAo dong phucTong thu: (02) ao khoac.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+440.000
00:03
+440.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410886382.085960.Gay quyAo dong phucTong thu: (53) ao thun.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
02/03/2024
00:02
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410886382.085960.Gay quyAo dong phucTong thu: (53) ao thun.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+4.770.000
00:02
+4.770.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Gay quyAo dong phucTong von 74 Ao thunMa GD ACSP/ UM636702 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
02/03/2024
00:02
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGGay quyAo dong phucTong von 74 Ao thunMa GD ACSP/ UM636702 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
-6.290.000
00:02
-6.290.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410864193.083410.Gay quyBao li xiTong thu: Sai Gon asc(38) Da Nang 02 dot: 2.580k + 636k.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC G NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
02/03/2024
00:00
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410864193.083410.Gay quyBao li xiTong thu: Sai Gon asc(38) Da Nang 02 dot: 2.580k + 636k.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC G NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+3.216.000
00:00
+3.216.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Gay quyBao li xiTong von bo sung vao so bao li xi con lai cac mua truoc- Ma GD ACSP/ 90627697 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
02/03/2024
00:00
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGGay quyBao li xiTong von bo sung vao so bao li xi con lai cac mua truoc- Ma GD ACSP/ 90627697 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
-250.000
00:00
-250.000
01/03/202411 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410872587.081694.Gay quyBanh duaTong thu.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
01/03/2024
23:59
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410872587.081694.Gay quyBanh duaTong thu.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG TU ANH tai MB- Ma GD ACSP NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+600.000
23:59
+600.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Gay quyBanh duaTong von- Ma GD ACSP/ 6P391086 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
01/03/2024
23:58
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGGay quyBanh duaTong von- Ma GD ACSP/ 6P391086 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
-430.000
23:58
-430.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410870781.079776.Gay quyHoa kem nhungTong thuKhong tinh khach thanh toan qua STK 7676.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC G NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
01/03/2024
23:57
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410870781.079776.Gay quyHoa kem nhungTong thuKhong tinh khach thanh toan qua STK 7676.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC G NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+480.000
23:57
+480.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Gay quyHoa Kem NhungTong von 06 dot: 516k 38k 48k 142k 495k 786k- Ma GD ACSP/ QD847807 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
01/03/2024
23:56
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGGay quyHoa Kem NhungTong von 06 dot: 516k 38k 48k 142k 495k 786k- Ma GD ACSP/ QD847807 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
-1.317.600
23:56
-1.317.600
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410866033.074754.Gay quyQua vatTong lai: THPTTran Ky Phong 05 dot: 1.850k + 1.322k + 2.098k + 1.539k + 406k.CT tu 0531002xxx635 NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
01/03/2024
23:53
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410866033.074754.Gay quyQua vatTong lai: THPTTran Ky Phong 05 dot: 1.850k + 1.322k + 2.098k + 1.539k + 406k.CT tu 0531002xxx635 NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+7.215.000
23:53
+7.215.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410854911.073521.Gay quyQua vatTong lai: THPT Binh Son 06 dot: 770k + 1.845k + 962k + 1.714k + 1.037k + 672k.CT tu 0531002xxx63 NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
01/03/2024
23:52
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410854911.073521.Gay quyQua vatTong lai: THPT Binh Son 06 dot: 770k + 1.845k + 962k + 1.714k + 1.037k + 672k.CT tu 0531002xxx63 NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+7.004.000
23:52
+7.004.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410852340.070408.Gay quyBanh trangTong thu: Sai gon 01 dot: 430k.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG T NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
01/03/2024
23:50
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410852340.070408.Gay quyBanh trangTong thu: Sai gon 01 dot: 430k.CT tu 0531002xxx635 PHAM NGUYEN TRUC GIANG toi 7676 LE HOANG T NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+430.000
23:50
+430.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410843572.069172.Gay quyBanh trangTong thu: THPT Tran Ky Phong 03 dot: 2.100.000 + 3.960.000 + 2.740.000.CT tu 0531002xxx635 PH NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
01/03/2024
23:49
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410843572.069172.Gay quyBanh trangTong thu: THPT Tran Ky Phong 03 dot: 2.100.000 + 3.960.000 + 2.740.000.CT tu 0531002xxx635 PH NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+8.800.000
23:49
+8.800.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5410842380.067709.Gay quyBanh trangTong thu: THPT Binh Son 03 dot: 3.000.000 + 6.000.000 + 4.130.000.CT tu 0531002xxx635 PHAM NG NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
01/03/2024
23:47
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5410842380.067709.Gay quyBanh trangTong thu: THPT Binh Son 03 dot: 3.000.000 + 6.000.000 + 4.130.000.CT tu 0531002xxx635 PHAM NG NG CHUYEN:CUSTOMER 7676
+13.130.000
23:47
+13.130.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Gay quyBanh trangTong von 03 dot: 2.655.000 4.575.000 3.440.000- Ma GD ACSP/ 9R190675 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
01/03/2024
23:46
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGGay quyBanh trangTong von 03 dot: 2.655.000 4.575.000 3.440.000- Ma GD ACSP/ 9R190675 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
-10.670.000
23:46
-10.670.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Ngay hoi Mua xuan cho emChi phi - Chuong trinh buoi chieu: 500 Moc khoa 2.150k Muc khac 412k- Ma GD ACSP/ EU671244 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
01/03/2024
23:45
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGNgay hoi Mua xuan cho emChi phi - Chuong trinh buoi chieu: 500 Moc khoa 2.150k Muc khac 412k- Ma GD ACSP/ EU671244 NG CHUYEN:LE HOANG TU ANH 0531002xxx635
-2.562.000
23:45
-2.562.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 7676 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do BinhSonNet BSN điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas